Ajuntament i instal·lacions públiques

Oferim un ampli repertori de serveis de neteja i manteniment d'ajuntaments i instal·lacions públiques.

  • Neteja d'estacions depuradores i basses de decantació.
  • Neteja de clavegueres, embornals i reixes pluvials.
  • Neteja d'arquetes, sifons i baixants.
  • Desembussament de canonades.
  • Neteja de col·lectors.
  • Desembussament de canonades de poc diàmetre (banys, dutxes, aigüeres, rentadores, etc.).
  • Neteja d'aljubs i dipòsits d'aigua (n.º de registre: GI50655-SA-LG).